RS
– otázky (snad) ke zkoušce :)

style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'>zeleně
tučně
je označena správná odpověď, když
tak dejte vědět, pokud je něco špatně

(hlavně u
otázek, kde nejsou možnosti).

Otázky
z prvního testu

Rámec vnějšího
kódu vyjadřuje:

a) počet bitů,
po kterých se budou opakovat vzniklé ojedinělé chyby

b) velikost paměťové
matice

c) velikost skupinové
chyby, kterou je možno rozprostřít na chyby ojedinělé

Velmi krátké vlny VHF
jsou definovány v rozmezí:

a) 300-3000 MHz

b) 30-300 MHz

c) 3-30 GHz

Při handoveru
dochází:

a) k přepnutí
spojení mezi MS a BTS během komunikace zachováním rádiového kanálu

b) k přepnutí
spojení mezi MS a BTS během komunikace z jednoho rádiového kanálu na

jiný

c) k přepnutí
spojení mezi MS a BTS během komunikace na jiného účastníka

Duplex označovaný
jako TDD je využíván v systému:

a) DECT

b) Paging

c) GSM

d) WiFi

Pro úzkopásmové
radiokomunikační systémy platí:

a) S/N<1

b) S/N>1

c) S/N=B

Blokové prokládání
dosahuje vůči konvolučnímu prokládání:

a) vyšší účinnosti

b) nižší
účinnosti

c) srovnatelné účinnosti

Zmenšení přenosové
rychlosti:

a) znamená zvětšení
odolnosti zdrojového kódování vůči chybám při přenosu

b) nemá na odolnost
zdrojového kódování vůči chybám při přenosu vliv

c) znamená zmenšení
odolnosti zdrojového kódování vůči chybám při přenosu

V případě, že
se pozorovatel pohybuje vzhledem ke klidnému zdroji v klidném prostředí
platí:

a) Nemění se
fázová rychlost vlnění a kmitočet vlnění, avšak vůči
pozorovateli se mění vlnová

délka.

b) Nemění se
fázová rychlost vlnění, avšak vůči pozorovateli se mění
vlnová délka a kmitočet

vlnění.

c) Nemění se
vlnová délka a kmitočet vlnění, avšak vůči
pozorovateli se mění fázová rychlost.

d) Nemění se
vlnová délka, avšak vůči pozorovateli se mění fázová
rychlost a kmitočet

vlnění.

Při překrývaĀLniĀL
buněk (umístění menší buňky do oblasti větší buňky)
dochází:

a) ke zvýšeniĀL
počtu účastníků v dané oblasti

b) ke zvýšeniĀL
rušení signálů v dané oblasti

c) ke zmenšení přenosové
kapacity v dané oblasti

d) ke zvýšeniĀL
přenosové kapacity v dané oblasti

V případě, že
se zdroj vlnění pohybuje vzhledem ke klidnému pozorovateli v klidném

prostředí platí:

a) Nemění se
vlnová délka, avšak vůči pozorovateli se mění fázová
rychlost a kmitočet vlnění.

b) Nemění se
fázová rychlost vlnění, avšak vůči pozorovateli se mění
vlnová délka a

kmitočet vlnění.

c) Nemění se
fázová rychlost vlnění a kmitočet vlnění, avšak vůči
pozorovateli se mění vlnová

délka.

d) Nemění se
vlnová délka a kmitočet vlnění, avšak vůči
pozorovateli se mění fázová rychlost.

Tzv. měkký
handover je použít u systému:

a) DECT

b) UMTS

c) WiFi

d) GSM

Všechny rušivé
vlivy, jenž ovlivňují parametry daného rádiového kanálu je možno

kompenzovat:

a) diverzitou

b) ekvalizací

c) Dopplerovým
principem

Redundanci v
hovorovém signálu představují:

a) všechny
hodnoty signálu mimo vzorky signálu vzniklých v důsledku vzorkování

signálu

b) signály mimo pásmo
300 – 3400 Hz

c) časové
prodlevy bez hovoru

Veřejné
analogové celulární radiotelefonní systémy I. Generace využívaly:

a) kombinace AM/FM

b) amplitudové
modulace AM

c) kmitočtové
modulace FM

Korekční kódy
označujeme jako:

a) systémy bez zpětného
kanálu

b) komunikační
systémy hybridní

c) systémy se zpětným
kanálem

Pro vyjádření
velikosti energie přenášené elektromagnetickou vlnou se používá:

a) hustota zářivého
toku S

b) magnetická indukce
B

c) intenzita
elektromagnetického pole E

Vokodéry dosahují vůči
kodérům tvarového průběhu:

a) srovnatelné
redukce bitové rychlosti

b) poměrně
vysoké redukce bitové rychlosti

c) poměrně
malé redukce bitové rychlosti

Modulace PAM patří
mezi

a) analogové modulace

b) diskrétní modulace
s nosnými vlnami

c) diskrétní
modulace v základním pásmu

Hloubka prokládání
vyjadřuje:

a) velikost paměťové
matice

b) počet bitů,
po kterých se budou opakovat vzniklé ojedinělé chyby

c) velikost
skupinové chyby, kterou je možno rozprostřít na chyby ojedinělé

Střední vlny MF
jsou definovány v rozmezí

a) 300-3000 kHz

b) 30-300 GHz

c) 30-300 MHz

d) 3-30 kHz

e) 3-30 MHz

Změnu kmitočtu
vyvolanou vzaĀLjemným přibližováním nebo oddalováním zdroje vlnění
a

pozorovatele
popisuje:

a) diverzita

b) ekvalizace

c) Dopplerův
jev

V systému GSM se používá:

a) handover řiĀLzený
mobilní stanicí

b) sítí řiĀLzený
handover s asistencí mobilní stanice

c) sítí řiĀLzený
handover

Detekční kódy
patří mezi:

a) obyčejné kódy

b) zabezpečovací
kódy

c) blokové konvoluční
kódy

Tzv. Bezešvý
handover je použit u systému:

a) UMTS

b) WiFi

c) DECT

d) GSM

Modulace PCM patří
mezi:

a) diskrétní kódové
modulace s nosnými vlnami

b) diskrétní modulace
s nosnými vlnami

c) diskrétní
modulace v základním pásmu

Pro systémy s
rozprostřeným spektrem platí:

a) S/N<1

b) S/M>1

c) S/N=B

V systému DECT se používá:

a) sítí řiĀLzený
handover

b) handover řiĀLzený
mobilní stanicí

c) sítí řiĀLzený
handover s asistencí mobilní stanice

Výběr
zdrojového kodéru rovněž závisí na velikosti buňky v mobilní
síti. Pro velké buňky je

nutno použít:

a) jednoduché kodéry
s vysokými přenosovými rychlostmi

b) rovněž
kanálové kódování
style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'> kodéry s nižšími přenosovými rychlostmi

c) kodéry s
minimálními přenosovými rychlostmi

òčinnost
zdrojového kódování:

a) roste s poklesem
přen. rychlost dig. signálu na výstupu kodéru vůči přen.
rychlost dig.

signálu na vstupu
kodéru

b) klesá s poklesem přen.
rychlost dig. signálu na výstupu kodéru vůči přen.
rychlost dig.

signálu na vstupu
kodéru

c) roste s poklesem přen.
rychlost dig. signálu na vstupu kodéru vůči přen. rychlost dig.
signálu

na výstupu
kodéru

Při sektorizaci
buněk dochází:

a) k rozdělení
dané oblasti mezi jednotlivé mobilní operátory.

b) ke zmenšení přenosové
kapacity v dané oblasti.

c) ke zvýšeniĀL
počtů účastníků v dané oblasti.

d) ke zvýšeniĀL
rušení signálů v dané oblasti.

e) ke zvýšeniĀL
přenosové kapacity v dané oblasti.

Ultra krátké vlny UHF
jsou definovány v rozmezí:

a) 3-30 GHz

b) 30-300 MHz

c) 300-3000 MHz

Náchylnost raĀLdiových
vln na poruchy:

a) je přímo úměrná
kmitočtu.

b) je nepřímo úměrná
kmitočtu.

c) nemá s jejich
kmitočtem žádnou souvislost.

Mezi ochrany přenosu
digitálních signálů před chybovostí vznikajících při přenosu
patří:

a) majoritní paritní
logika, interleaving a řetězové kódy

b) opakované vysílání
jednotlivých bitů, prokládání a multiplexování vstupních signálů

c) opakované
vysílání jednotlivých bitů, prokládání a řetězové kódy

Tzv. Tvrdý
handover je použít u systému:

a) WiFi

b) DECT

c) UMTS

d) GSM

Krátké vlny HF jsou
definovány v rozmezí:

a) 3-30 MHz

b) 300-3000 kHz

c) 30-300 MHz

d) 300-3000 MHz

e) 30-300 GHz

Výběr
zdrojového kodéru rovněž závisí na velikosti buňky v mobilní
síti. Pro velmi velké

buňky je nutno
použít:

a) jednoduché kodéry
s vysokými přenosovými rychlostmi

b) rovněž
kanálové kódování
kodéry s nižšími přenosovými
rychlostmi

c) kodéry s
minimálními přenosovými rychlostmi

Pojem ãdifrakceÒ vlnění
znamená:

a) skládání

b) ohyb

c) lom

ònik signálu (fading)
znamená:

a) kolísání úrovně
signálu v místě příjmu.

b) ztráta signálu v
místě příjmu.

c) úmyslné
(kontrolované) snížení úrovně signálu v místě příjmu.

Které z následujících
tvrzení je správné?

a) style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:black'>Vlnová
délka je přímo úměrná kmitočtu.

b) Vlnová délka je
nepřímo úměrná kmitočtu.

c) Mezi vlnovou
délkou a kmitočtem není žádná souvislost.

Vzdálenost odstupu
dvou buněk se shodným raĀLdiovým kanálem:

a) je přímo úměrná
velikosti svazu buněk.

b) se se změnou
velikosti svazu buněk nemění.

c) je nepřímo úměrná
velikosti svazu buněk.

Transformační
metody zdrojového kódování:

a) realizují kódovací
algoritmy v kmitočtové i časové oblasti

b) realizují
kódovací algoritmy v kmitočtové oblasti

c) realizují kódovací
algoritmy v časové oblasti

Dlouhé vlny LF jsou definovány
v rozmezí:

a) 300-3000 kHz

b) 30-300 GHz

c) 30-300 kHz

d) 3-30 MHz

e) 3-30 kHz

Pojem kódové modulace
znamená:

a) spojení
kanálového kódování a vlastní modulace do jediného procesu

b) spojení zdrojového
kódování a vlastní modulace do jediného procesu

c) označení pro
modulaci PAM

Pojem ãrefrakceÒ vlnění
znamená:

a) ohyb

b) lom

c) skládání

Které z následujících
tvrzení je správné?

a) Přenosová
kapacita rádiového komunikačního systému je nepřímo úměrná šířce
pásma

daného kanálu.

b) Přenosová
kapacita rádiového komunikačního systému je přímo úměrná šířce
pásma

daného kanálu.

c) Mezi přenosovou
kapacitou a šířkou pásma není žádná souvislost.

Každé zmenšení
poloměru buňky o 50% vede ke:

a) zmenšení přenosové
kapacity v dané oblasti na polovinu.

b) čtyřnásobnému
zvětšení přenosové kapacity v dané oblasti.

c) zmenšení přenosové
kapacity v dané oblasti na čtvrtinu.

d) dvojnásobnému zvětšení
přenosové kapacity v dané oblasti.

V analogových
radiokomunikačních systémech se nejčastěji používá:

a) sítí řiĀLzený
handover.

b) sítí řiĀLzený
handover s asistenci mobilní stanice.

c) handover řiĀLzený
mobilní stanicí.

Omezení vlivu pomalých
úniků se uskutečňuje následovně:

a) komunikace probíhá
na více raĀLdiových kanálech současně.

b) mobilní stanice
zvýšiĀL svůj vysílací výkon.

c) mobilní stanice
si vybere základnovou stanici s nejlepším spojením.

Irelevanci v
hovorovém signálu představují:

a) signály mimo
pásmo 300 – 3400 Hz

b) časové
prodlevy bez hovoru

c) všechny
hodnoty signálu mimo vzorky signálu vzniklých v důsledku vzorkování
signálu

Základní parametr
kanálového kodéru je:

a) koĀLdový
zisk

b) kompresní poměr

c) bitová chybovost

Pro systémy CDMA
platí:

a) S/N>1

b) S/N=B

c) S/N<1

Detekční kódy
označujeme jako:

a) systémy bez zpětného
kanálu

b) systémy se zpětným
kanálem

c) komunikační
systémy hybridní

Velmi dlouhé vlny VLF
jsou definovány v rozmezí:

a) 300-3000 GHz

b) 300-3000 kHz

c) 3-30 GHz

d) 3-30 kHz

Rádiové záření
je v rámci elektromagnetického spektra záření definováno jako záření:

a) pod 300MHz

b) pod 3 GHz

c) pod 300 GHz

Vzdálenost odstupu
dvou buněk se shodným raĀLdiovým kanálem:

a) je závislá jen na
velikosti svazu buněk.

b) je závislá na
poloměru buňky a velikosti svazu buněk.

c) je závislá na počtu
kanálů přidělených dané buňce.

d) je závislá jen na
poloměru buňky.

Řetězové
kódování znamená:

a) využití
vícenásobné úrovně zdrojového kódování a prokládání

b) využití
vícenásobné úrovně zdrojového a kanálového kódování

c) využití
vícenásobné úrovně kanálového kódování a prokládání

Kolísání úrovně
signálu v místě příjmu je možno kompenzovat

a) ekvivalencí.

b) Dopplerovým
principem.

c) diverzitou.

Pro širokopásmové
radiokomunikační systémy platí:

a) S/N<1

b) S/N=B

c) S/N>1

Konvoluční
prokládání dosahuje vůči blokovému prokládání:

a) srovnatelné účinnosti

b) nižší účinnosti

c) vyšší
účinnosti

Mobilní systémy GSM
využívají pásmo:

a) velmi kraĀLtkých
vln VHF

b) centimetrových
vln SHF

c) ultrakraĀLtkých
vln UHF

Pojem ãinterferenceÒ
znamená:

a) lom

b) skládání

c) ohyb

Analogový
radiokomunikační systém NSM využíval metodu:

a) CDMA

b) TDMA

c) TDMA/CDMA

d) FDMA/CDMA

e) FDMA/TDMA

f) FDMA

Která z následujících
možností charakterizuje ionosféru?

a) Vrstva atmosféry
ve výšce 10-12 km, jejíž vlastnosti se mění s denní dobou,
ročním

obdobím, geografickou
polohou a fází slunečního cyklu.

b) Vrstva ve výšce
10-12 km, ve které probíhá značné množství meteorologických jevů
(vznik

oblaků), které
mají vliv na šíření signálů.

c) Vrstva ve výšce
50-500 km, ve které probíhá značné množství meteorologických
jevů (vznik

oblaků), které
mají vliv na šíření signálů.

a) Vrstva atmosféry
ve výšce 50-500 km, jejíž vlastnosti se mění s denní
dobou, ročním

obdobím,
geografickou polohou a fází slunečního cyklu.

Digitální modulace
jsou:

a) diskrétní
nekódované modulace v základním pásmu

b) diskrétní kódované
modulace v základním pásmu

c) modulace s nosnými
vlnami

Rádiové vlny rozdělujeme
do tří základních skupin a to na:

a) ionosférické,
troposférické a přízemní

b) ionosférické,
troposférické a povrchové

c) ionosférické,
troposférické a prostorové

d) ionosférické,
troposférické a přímé

Otázky
z druhého testu

Tzv. tréninková
sekvence bitu obsažená v normálním burstu je využívána pro:

a) diverzitu

b) ekvalizaci

c) interleaving

d) Dopplerův jev

e) šifrování přenaĀLšených
dat

f) autentizaci

Systém DECT pracuje v
pásmu:

a) SHF

b) VHF

c) UHF

d) MF

e) HF

Který z uvedených
prvků sítě GSM nepatří do subsystému BSS?

a) TRAU

b) jiná odpověď

c) BTS

d) BSC

e) MSC

Který z uvedených
prvků sítě GSM nepatří do subsystému BSS?

a) TRAU

b) jiná odpověď

c) BTS

d) BSC

e) MS

GPRS zařízení třídy
C:

a) jsou terminály umožňující
v jeden okamžik jen jednu službu (hovor nebo data) bez možnosti

přecházet mezi těmito
dvěma režimy.

b) jsou terminály umožňující
v jeden okamžik jen jednu službu (hovor nebo data) s možnosti

přecházet mezi těmito
dvěma režimy.

c) jsou terminály
umožňující ovládat pouze služby na základě přepojování
paketů.

d) jsou terminály umožňující
současně ovládat služby na základě přepojování okruhů
a

přepojování
paketů.

e) jsou terminály umožňující
ovládat pouze služby na základě přepojování okruhů.

Počet raĀLdiových
kanálů u systému EGSM je:

a) 74

b) 174

c) 170

d) 200

e) 124

f) 45

g) 900

h) 250

Jednoznačná
identifikace uživatele je uložena

a) v radiotelefonní
ústředně

b) na kartě
SIM

c) v řídící
jednotce zaĀLkladnových stanic

d) v databázi prodaných
mobilních stanic

e) v mobilní stanici

Kmitočtový
rozsah u systému PGSM činí:

a) 75 MHz

b) 35 MHz

c) 70 MHz

d) 50 MHz

e) 90 MHz

f) 60 MHz

g) 25 MHz

Jaká je přenosová
rychlost signálu v účastnickém kanálu systému GSM? (v kbit/s)

Odpověď: style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'>9,6

Který burst má
dlouhou (přídavnou) ochrannou dobu?

a) Pro kmitočtovou
korekci

b) praĀLzdný

c) přiĀLstupový

d) normální

e) synchronizační

Kmitočtový
rozsah pro komunikaci z MS k BTS u systému GSM 1800 činí:

a) 60 MHz

b) 50 MHz

c) 70 MHz

d) 75 MHz

e) 90 MHz

f) 35 MHz

g) 80 MHz

h) 25 MHz

Odstup raĀLdiových
kanálů u systému EGSM je:

a) 250 kHz

b) 50 kHz

c) 25 kHz

d) 100 kHz

e) 200 kHz

f) 45 kHz

g) 20 kHz

Maximální teoretická
přenosová rychlost systému UMTS dosahuje: (v Mbit/s)

Odpověď: style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'>2

Jaký maximální
průměr může mít buňka systému GSM? (v km)

Odpověď: style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'>30

Který z uvedených
prvků sítě GSM nepatří do subsystému NSS?

a) MSC

b) GMSC

c) HLR

d) BSC

e) EIR

f) AuC

g) jiná odpověď

Ve kterém z uvedených
prvků sítě GSM je zaznamenáno volací číslo mobilní stanice?

a) HLR

b) BSC

c) BTS

d) MSC

e) ADC

f) AuC

g) VLR

h) NSS

Průměr buněk
systému DECT se pohybuje v rozmezí:

a) 10-400 m

b) 300-4000 m

c) 30-150 m

d) 300-1500 m

e) 30-400 m

Kmitočtový
rozsah u systému GSM činí:

a) 170 MHz

b) 174 MHz

c) 160 MHz

d) 124 MHz

e) 75 MHz

f) 90 MHz

g) 374 MHz

h) 125 MHz

Mobilní sítě 3.
generace UMTS mohou využívat:

a) pouze TDD.

b) pouze FDD.

c) FDD i TDD.

Počet raĀLdiových
kanálů u systému NMT 450 je:

a) 45

b) 200

c) 125

d) 124

e) 180

f) 450

g) 160

h) 75

Rozhraní v síti GSM
označované jako A se nachází mezi:

a) MS a BTS

b) BSC a MSC

c) MS a BSS

d) BTS a MSC

e) MS a BSC

f) BTS a BSC

g) BTS a BSS

Synchronizační
burst je vždy vysílán za:

a) jiná možnost
(je vysílán vždy jako první v pořadí)

b) normálním burstem

c) přiĀLstupovým
burstem

d) praĀLzdným
burstem

e) burstem pro
kmitočtovou korekci

Evropský
standard digitálního pagingového systému nese označení:

a) RDS

b) DECT

c) CT

d) ERMES

Jaká je bitová
rychlost na vstupu zdrojového kodéru při zpracování signálu v systému GSM?

(v kbit/s)

Odpověď: style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'>104

Který burst
nese informaci o identifikačním kódu základnové stanice BTS, tzv. kódu
BSIC?

a) pro kmitočtovou
korekci

b) přiĀLstupový

c) synchronizační

d) praĀLzdný

e) normální

Přizpůsobení
bitových rychlostí, převod formátů signálů PCM apod.
provádí:

a) transportní
jednotka

b) transmodulační
jednotka

c) transkódovací
jednotka

d) žádná z
uvedených

e) translační
jednotka

GPRS zařízení třídy
A:

a) jsou terminály umožňující
v jeden okamžik ovládat jen jednu službu (hovor nebo data) s

možností přecházet
mezi těmito dvěma režimy.

b) jsou terminály umožňující
ovládat pouze služby na základě přepojování okruhů.

c) jsou terminály
umožňující současně ovládat služby na základě přepojování
okruhů a

přepojování
paketů.

d) jsou terminály umožňující
v jeden okamžik ovládat jen jednu službu (hovor nebo data) bez

možností přecházet
mezi těmito dvěma režimy.

e) jsou terminály umožňující
ovládat pouze služby na základě přepojování paketů.

Odstup raĀLdiových
kanálů u systému NMT 450 je:

a) 25 kHz

b) 50 kHz

c) 45 kHz

d) 250 kHz

e) 200 kHz

f) 20 kHz

Tzv. číslo IMEI
je uloženo:

a) v databázi prodaných
mobilních stanic

b) v mobilní
stanici

c) v řídící
jednotce zaĀLkladnových stanic

d) jiná odpověď

e) na kartě SIM

f) v radiotelefonní
ústředně

Kmitočtový
odstup FDD u systému NMT 450 je:

a) 20 MHz

b) 15 MHz

c) 10 MHz

d) 45 MHz

e) 75 MHz

f) 25 MHz

Který burst
nese informaci o pořadí TDMA rámce systému GSM?

a) normální

b) přiĀLstupový

c) praĀLzdný

d) synchronizační

e) pro kmitočtovou
korekci

Která z uvedených
kombinací principů použiĀLvaných v sítích UMTS platí?

a) CDMA, TDD, FDD,
DCA, bezešvý handover

b) FDMA/TDMA/CDMA,
TDD, FDD, FCA

c) CDMA, TDD, FDD,
FCA, bezešvý handover

d) FDMA/TDMA, TDD,
FDD, FCA, měkký handover

e) CDMA, TDD, FDD,
DCA, měkký handover

IMSI znamená:

a) číslo účastníka

b) kód mobilní
stanice

c) účastnické číslo

d) identifikační
číslo mobilní stanice

e) kód aktuální
lokalizační oblasti

f) volací číslo

g) jednoznačná
identifikace uživatele

h) sériové číslo
mobilní stanice

V systému DECT se využívá:

a) DCA, NCHO, měkký
handover

b) FCA, MCHO, měkký
handover

c) FCA, MCHO, bezešvý
handover

d) DCA, NCHO, bezešvý
handover

e) FCA, NCHO, bezešvý
handover

f) DCA, MCHO, bezešvý
handover

g) DCA, MCHO, měkký
handover

Který burst je
vysílán jako první při náhodném přístupu do systému (např. po
zapnutí MS)?

a) pro kmitočtovou
korekci

b) synchronizační

c) přiĀLstupový

d) normální

e) praĀLzdný

Jaká je přenosová
rychlost signálu v rádiovém kanálu systému GSM? (v kbit/s)

Odpověď: style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'>270,833

Které z následujících
tvrzení pro kódovací systémy GPRS je správné?

a) Kódovací systém
CS1 v porovnání se systémem CS4 představuje méně bezpečný
způsob

kódování, výslednaĀL
přenosová rychlost je nižší.

b) Kódovací systém
CS1 v porovnání se systémem CS4 představuje bezpečnější způsob

kódování, výslednaĀL
přenosová rychlost je vyšší.

c) Kódovací systém
CS1 v porovnání se systémem CS4 představuje bezpečnější způsob

kódování, výslednaĀL
přenosová rychlost je nižší.

a) Kódovací systém
CS1 v porovnání se systémem CS4 představuje méně bezpečný
způsob

kódování, výslednaĀL
přenosová rychlost je vyšší.

Ve kterém z uvedených
prvků sítě GSM je zaznamenáno číslo IMSI?

a) NSS

b) ADC

c) BTS

d) BSC

e) HLR

f) MSC

g) OMC

h) AuC

Maximální dosah
pagingových systému RDS je:

a) desítky kilometrů

b) jednotky kilometrů

c) jednotky metrů

d) stovky metrů

e) desítky metrů

Kmitočtový
rozsah pro komunikaci z BTS k MS u systému PGSM činí:

a) 90 MHz

b) 75 MHz

c) 50 MHz

d) 80 MHz

e) 35 MHz

f) 60 MHz

g) 70 MHz

h) 25 MHz

Kmitočtový
rozsah pro komunikaci z BTS k MS u systému GSM 1800 činí:

a) 35 MHz

b) 80 MHz

c) 25 MHz

d) 50 MHz

e) 90 MHz

f) 75 MHz

g) 70 MHz

h) 60 MHz

Který burst
souvisí s nastavením tzv. časového posuvu?

a) přiĀLstupový

b) normální

c) synchronizační

d) praĀLzdný

e) pro kmitočtovou
korekci

Kmitočtový
rozsah u systému EGSM činí:

a) 25 MHz

b) 35 MHz

c) 80 MHz

d) 70 MHz

e) 75 MHz

f) 90 MHz

g) 60 MHz

h) 50 MHz

Která z uvedených
prvků sítě GSM provádí přizpůsobení bitových
rychlostí, převod formátů

signálů PCM
apod.:

a) ADC

b) BSC

c) AuC

d) MSC

e) jiná odpověď

f) TRAU

g) BTS

Vysokorychlostní přenos
dat HSCSD umožňuje

a) poloduplexní
asymetrický i symetrický provoz s možností slučování
timeslotů s max.

přenosovou
rychlostí 57,6 kbit/s (3-1 nebo 2+2 timesloty).

b) asymetrický
i symetrický provoz s možností slučování timeslotů s max.
přenosovou

rychlostí 171,2
kbit/s (8 timeslotů).

c) pouze symetrický
provoz s možností slučování timeslotů s max. přenosovou
rychlostí 57,6

kbit/s (4 timesloty).

d) asymetrický
i symetrický provoz s možností slučování timeslotů s max.
přenosovou

rychlostí 57,6 kbit/s
(8 timeslotů).

e) asymetrický
i symetrický provoz s možností slučování timeslotů s max.
přenosovou

rychlostí 57,6
kbit/s (4 timesloty).

f) pouze asymetrický
provoz s možností slučování timeslotů s max. přenosovou
rychlostí 57,6

kbit/s (4 timesloty).

Odstup raĀLdiových
kanálů u systému PGSM je:

a) 20 kHz

b) 25 kHz

c) 250 kHz

d) 45 kHz

e) 50 kHz

f) 100 kHz

g) 200 kHz

Systém DECT využívá
následující metody a principy:

a) FDMA/TDMA, FDD

b) FDMA, FDD

c) TDMA, FDD

d) FDMA, TDD

e) FDMA/TDMA. TDD

f) TDMA, TDD

Počet raĀLdiových
kanálů u systému GSM 1800 je:

a) 75

b) 125

c) 224

d) 1800

e) 174

f) 45

g) 374

h) 74

V pagingových
systémech se nejčastěji využívá modulace:

a) ADM

b) ADPCM

c) PSK

d) PCM

e) FSK

f) ASK

NavýšeniĀL
přenosové rychlosti EDGE bylo dosaženo:

a) použitím
nového typu zdrojového kódování.

b) Použitím
nového typu modulace.

c) Použitím
nového typu kanálového kódování.

d) začleněním
účinnějších siĀLťových prvků do architektury
systému GSM.

e) Použitím účinnějšího
komprimačního algoritmu při zpracování signálu GSM.

Kolik uĀLčastnických
kanálů tvoří TDMA rámec systému GSM?

Odpověď: style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'>8

Který z uvedených
prvků sítě GSM nepatří mezi registry subsystému NSS?

a) AuR

b) HLR

c) EIR

d) VLR

e) jiná odpověď

Kmitočtový
odstup FDD u systému GSM 1800 je:

a) 75 MHz

b) 175 MHz

c) 55 MHz

d) 125 MHz

e) 50 MHz

f) 90 MHz

Evropský
standard digitálního systému bezšňůrových telefonů
nese označení:

a) ERMES

b) RDS

c) DECT

d) CT

Jaká je bitová
rychlost zakódovaného signálu na výstupu kanálového kodéru při
zpracování

signálu v systému
GSM? (v kbit/s)

Odpověď: style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'>22,8

Maximální výkon
MS u systému GSM je:

a) 10 W

b) 200 mW

c) 2 W

d) 1 W

e) 2 mW

f) 1 mW

g) 20 W

h) 100 mW

Šířka
rádiového kanálu systému UMTS je: (v MHz)

Odpověď: style='font-family:AndyMT-Bold;mso-bidi-font-family:AndyMT-Bold;color:#00AF00'>5

Kmitočtový
odstup FDD u systému PGSM je:

a) 25 MHz

b) 15 MHz

c) 35 MHz

d) 55 MHz

e) 45 MHz

f) 75 MHz

Který z uvedených
prvků sítě GSM nepatří do subsystému OSS?

a) ADC

b) NMC

c) AuC

d) jiná odpověď

e) OMC

Rozhraní v síti GSM
označované jako Abis se nachází mezi:

a) MS a BSC

b) MS a BTS

c) BTS a BSC

d) BTS a MSC

e) BSC a MSC

f) BTS a BSS

g) MS a BSS

Počet raĀLdiových
kanálů u systému PGSM je:

a) 124

b) 900

c) 74

d) 250

e) 45

f) 8

g) 200

h) 125

Odstup raĀLdiových
kanálů u systému GSM 1800 je:

a) 25 kHz

b) 250 kHz

c) 50 kHz

d) 200 kHz

e) 45 kHz

f) 20 kHz

g) 100 kHz

PoslednŪ zmžna: Ondra Pavelka, 13.01.2009 15:22:03, IP x.x.198.116
www.openet.cz